Special Lectures on Peace and Conflict Issues

IPS
Wed, 2022-01-12 - 11:11
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia
Afghanistan
Wed, 2021-12-01 - 19:55
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S.
Prof
Fri, 2021-11-12 - 11:59
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์