เวทีวิชาการ

Sun, 2020-04-26 - 01:48
ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพฯ (28ม.ค.60)โดย ดร.เอริค เมลันเดอร์ มหาวิทยาลัยอุปสาล่า ประเทศสวีเดน และ ดร.เอลิน เบียร์เนการ์ด สาขาพัฒนาการศึกษา สำนักวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุปซาล
Sun, 2020-04-26 - 01:48
การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ (กิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 “การปฏิรูปความมั่นคงกับสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว , Dr. Paul Chambers,Chiang Mai University, พ.อ.ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติสุข
Sun, 2020-04-26 - 01:47
เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :คิดใคร่ครวญถึง‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ นำการอภิปราย โดย นายอันวาร์ กอมะ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
Sun, 2020-04-26 - 01:45
เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา โดย พันเอกดิ๊กสัน พี เฮอร์โมโซ นำการอภิปราย โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแก้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30
Sun, 2020-04-26 - 01:43
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักข่าว Genpeace reporter for media facilitator ชายแดนใต้ / ปาตานี” รุ่นที่ 1 (29 - 30ก.ค.60)
Sun, 2020-04-26 - 01:43
การอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2560
Sun, 2020-04-26 - 01:42
สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 (18 มี.ค.60)
Sun, 2020-04-26 - 01:41
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (IPP) 3 ครั้ง ครั้งที่ 24.0 (29-30 ก.ค. 60) ครั้งที่ 24.5 (26-27 ส.ค. 60) และครั้งที่ 25 ( 18-19 พ.ย. 60 )
Sun, 2020-04-26 - 01:40
เวทีเสวนา กระเป๋าเป้และแว่นตา: การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Sun, 2020-04-26 - 01:39
เสวนาสาธารณะ เรื่อง ถกพื้นที่กลาง สร้างบทสนทนา เจรจาความปลอดภัย (29 เม.ย.60)