งานแถลงผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเสวนาสาธารณะ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี"

รธน.

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและอนาคตของผู้คนในชายแดนใต้/ปาตานีอย่างไร? ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเสวนาสาธารณะ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี" ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 . ห้องประชุมอัยยูบีย์ (แปดเหลี่ยม) ชั้น 5 อาคารนานาชาติคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11.30-13.00 .

รับประทานอาหารกลางวันและลงทะเบียน

13.00-13.15 .

กล่าวต้อนรับ โดย บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา .สงขลานครินทร์

13.15-13.30

การแสดงร่ายปันจักซีละ ฮารีเมา โดย กลุ่มซีละฮารีเมา โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ .สายบุรี .ปัตตานี

13.30-13.45 .

เกริ่นนำ: ข้อคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการแสวงหาฉันทามติในสังคม โดย สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ .สงขลานครินทร์

13.45-15.00 .

การนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งเพื่อแสวงหาสันติภาพชายแดนใต้ผ่านกระบวนการปรับปรุงสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน"

โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และคณะวิจัย

มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ .รามคำแหง (ผู้นำศาสนาอิสลามกับรัฐธรรมนูญไทย)

สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม .สงขลานครินทร์ (ยุติธรรมทางเลือกกับรัฐธรรมนูญไทย)

อัมพร หมาดเด็น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา .ธรรมศาสตร์ (ความเสมอภาคทางเพศในรัฐธรรมนูญและกระบวนการสันติภาพ)

ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ฯ (รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์กับสันติภาพในมินดาเนา)

รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (รัฐธรรมนูญไทยกับกระบวนการสันติภาพ)

15.00-15.45 .

การวิจารณ์และอภิปรายผลการศึกษา

นวลน้อย ธรรมเสถียร สื่อมวลชนอิสระ

นุมาน หะยีมะแซ สถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ .สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มะรอนิง สาแลมิง คณะวิทยาการอิสลาม .สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต.

15.45-16.30 .

เปิดการแลกเปลี่ยน

16.30 . กล่าวปิด

รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช สถาบันสันติศึกษา .สงขลานครินทร์

ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3bIpmB5

ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Deep South Watch CSCD - PSU Pattani The Motive และ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์