บรรยายวิชาการ "เศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง: กรณีศึกษารัฐกะเหรี่ยงและรัฐยะไข่ ประเทศพม่า"

อาเซียน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดย คุณสกุลกร ยาไทย นักวิจัยอิสระและนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ เศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง : กรณีศึกษารัฐกะเหรี่ยงและรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ภายใต้รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน วิทยาเขตปัตตานี

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่