วงเวียนวิจัย#5: โควิด-19 กับผลกระทบต่อผู้คนในชายแดนใต้

วงเวียนวิจัย 5

 

11 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 - 21.30 น.

ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ร่วมสนทนา:

  • นางรอกีเย๊าะ นิมะ ประธาน อสม. หมู่บ้านแยะไน ต.บาละ อ.กาบัง อ.ยะลา
  • นายมะยุ เจ๊ะนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
  • ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
  • ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
  • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ดำเนินรายการ โดย นายรอมฎอน ปันจอร์

จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=279116226781696