กิจกรรม

63
Fri, 2020-10-23 - 17:49
ทีมนักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ผนึกกำลังเดินหน้างานวิจัย ตามแผนงานยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย วช.
FF 65
Fri, 2020-10-23 - 17:46
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอของบประมาณวิจัย Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.
IPS – CSCD
Fri, 2020-10-02 - 17:10
บุคลากรสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อน IPS – CSCD ไปข้างหน้า ภา
การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
Fri, 2020-10-02 - 17:07
ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และอาจารย์​ค
Infographic training
Sat, 2020-08-29 - 15:25
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Infographic)” สำหรับบุคลากรของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย ดร.กำธร เกิดทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร  
12Y CSCD
Wed, 2020-08-12 - 13:42
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน 12 ปี CSCD กับทิศทางความรู้เรื่องชายแดนใต้ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี กำหนดการ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
สถานวิจัยความขัดแย้งฯ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับ รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร
Thu, 2020-01-23 - 21:18
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. Mr.Chris Goff รองเลขานุการทูต สหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลงานวิจัยของสถานวิจัยฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุน Chevening ของประเทศอังฤษ โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ รอมฎอน ปันจอร์ Curator ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้