CSCD, IPS จับมือ World Bank จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี open source ให้แก่องค์ CSOs ในพื้นที่ชายแดนใต้

cscd ips wb

เมื่อวันที่วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน A 301 ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ The Geo-Enabling Initiative for Monitoring and Supervision (GEMS) เพื่อสร้างขีดความสามารถระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี open source ต้นทุนต่ำ โดยใช้โปรแกรม KoBoToolbox ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลและการเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบ real-time โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันทางวิชาการจากหลากหลายองค์กรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้