World Bank

World Bank
Thu, 2023-03-02 - 11:21
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 3 ม.อ.ปัตตานี คณะผู้บริหารจากธนาคารโลก (World Bank) นำโดย Ms.