CSCD - IPS จัดอบรมการใช้ Power BI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรภาควิชาการและภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้

cscd ips

เมื่อวันที่ 16 - 17  พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้ Power BI และการสร้าง Dashboard จากฐานข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายในพื้นที่ในการนำไปใช้สร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายโดย อาจารย์ประจำสถาบันคอมพิวเตอร์ TrainzIT

โดยกิจกรรมข้างต้นดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย “บูรณาการความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประชากร งบประมาณ/แผนงานพัฒนาของรัฐกับข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแบบแผนทัศนคติของประชาชนเพื่อการสร้างสันติภาพ ความสมานฉันท์และ การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีตัวแทนบุคลากรจากองค์กรภาควิชาการและภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้