CSCD สถาบันสันติศึกษา จับมือเครือข่ายจัดอบรมการสร้างความสมานฉันท์ผ่านการสานเสวนาที่ครอบคลุมทุกฝ่าย

ips cscd

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม River Hotel จังหวัดปัตตานี คณะทำงานเครือข่ายภาควิชาการ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ทำงานสร้างสันติภาพเชิงศาสนาและวัฒนธรรม มูลนิธิ FCA (Network for Religious and Traditional Peacemakers, FCA Thailand Foundation) และกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (The Ministry of Foreign Affairs of Finland) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างความสมานฉันท์ผ่านการเสวนาที่ครอบคลุมทุกฝ่าย และการสร้างศักยภาพในการทำงานข้ามกลุ่มให้กับนักสร้างสันติภาพหญิงทั้งไทยพุทธและมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย”

โดยมีผู้เข้าร่วมสตรีจากองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 25 คน ในช่วงเวลาสองวันของการอบรมทางเครือข่ายวิชาการได้รับความอนุเคราะห์จาก นางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคุณวันรพี ขาวสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระทรวงยุติธรรมและคณะพูดคุยสันติสุข มาให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของผู้นำหญิงเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพของผู้นำสตรีด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกับ วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (Women, Peace and Security. Agenda หรือ WPS)