เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมการใช้ Atlas.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ

PS#7

เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 23 องค์กร ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Atlas.ti เพื่อการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7 บรรยายและพูดคุยแลกเปลี่ยนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Atlas.ti จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นักวิจัยจากเครือข่ายวิชาการ Peace Survey เข้าร่วมอบมรมในครั้งนี้