เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามเตรียมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ

PS#7

เมื่อวันที่ 4 – 5  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 23 องค์กร จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมการสำรวจภาคสนาม ภายใต้โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ {Peace Survey} ครั้งที่ 7

ภายในงานมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดการสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวทีเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง "เสียงประชาชน: ความสำคัญและบทบาทของโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ " วิทยากรโดย อ.ชญานิษฐ์  พูลยรัตน์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณรักชาติ  สุวรรณ์  เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ และ คุณฆอซาลี  อาแว  สถาบนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย คุณอิมรอน  ซาเหาะ  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวทีเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง "หลักการและทักษะการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์” วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ อ.อับดุลการีม อัวมาแอ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำเนินรายการโดย คุณอิมรอน  ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบรรยายวิชาการว่าด้วยเรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม" วิทยากรโดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี โสภาพล สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

การฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ "การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเบื้องต้น" วิทยากรโดย อ.ชญานิษฐ์  พูลยรัตน์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี โสภาพล สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

 

โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติจำลองเหตุการณ์การเข้าพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดย ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม และกิจกรรมระดมสมองถอดบทเรียนจากภาคสนามโดยพนักงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการรับมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพพนัดงานสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมการสำรวจภาคสนามอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา ม.อ.ปัตตานี เครือข่ายวิชาการ Peace Survey ได้จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมการสำรวจภาคสนาม เพิ่มเติมอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาอบรมครบสองวัน เมื่อวันที่ 4-5 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานเก็บข้อมูลทุกท่านที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ผ่านการอบรมครบหลักสูตร

 

ดูรูเพิ่มเติมได้ที่เพจ CSCD - PSU Pattani