Peace Survey

Aj.Fa
Wed, 2024-02-07 - 15:22
ทัศนะต่อการพูดคุยสันติภาพของชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้: ผลสำรวจจากโครงการ Peace Survey
PS#7
Mon, 2023-03-13 - 14:45
เมื่อวันที่ 4 – 5  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 23 องค์กร จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และกา