เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

PS#7
Mon, 2023-03-13 - 14:45
เมื่อวันที่ 4 – 5  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 23 องค์กร จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และกา
PS
Wed, 2022-09-28 - 12:19
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันพระปกเกล้าและเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 24 องค์กร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชา
คณะกรรมาธิการกฎหมายฯ
Tue, 2021-11-23 - 11:00
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม.
ระเบียบวิธีวิจัย
Thu, 2020-04-30 - 11:52
ระเบียบวิธีวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปและผู้นำความคิด ทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน 1,637  ตัวอย่าง และกลุ่มผู้นำความคิด (เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรีในชุมชน) จำนวน 220 คน
แนวคิดการวิจัยเชิงสำรวจ
Thu, 2020-04-30 - 11:46
แนวคิดการวิจัยเชิงสำรวจ นักวิจัยทำการวิจัยมิใช่เพื่อการค้นพบสัจธรรมหรือความจริงที่จริงแท้ยิ่งกว่าคนอื่น แต่เพื่อหาวิธีการค้นหาความน่าจะเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความจริงโดยที่ตัวเองก็รู้ว่าเครื่องมือของตัวเองมีจุดอ่อนและมีโอกาสความคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยมากน้อยเพียงใด สิ่งที่เรากำลังทำนี้เรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 
แนะนำโครงการ
Thu, 2020-04-30 - 11:40
แนะนำโครงการ การสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้