การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Peace Survey ในงานวิจัยเด่น ในรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า