เครือข่ายวิชาการ Peace Survey ประชุมอภิปรายผลการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

PS#7

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 24 องค์กร ได้จัดการประชุมเพื่อหารือและอภิปรายผลการสำรวจในเชิงปริมาณและคุณภาพ ภายใต้โครงการวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดำเนินการประชุมหารือโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ  Peace Survey 7 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ นักวิจัย หัวหน้าทีมภาคสนาม ตลอดจนเจ้าหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมหาในครั้งนี้

โดยคณะทำงานมีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7 ต่อสาธารณะในอนาคตอันใกล้นี้