สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - มิถุนายน 2563
Deep South Watch Database: January 2004 - June 2020

เหตุการณ์

20,641

เสียชีวิต

7,144

บาดเจ็บ

13,324