การนำเสนองานวิจัย

12Y CSCD
Wed, 2020-08-12 - 13:42
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน 12 ปี CSCD กับทิศทางความรู้เรื่องชายแดนใต้ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี กำหนดการ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
วงเวียนวิจัย3
Sun, 2020-04-26 - 01:53
โครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สถานภาพการสื่อสาร การศึกษา การจัดการความรู้ และการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์และสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้" วิทยากรโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่, ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, อ.ปวิชญา ชนะการณ์ และ ผศ.จารียา อรรถอนุชิต, อ.ฟารีดา ปันจอร์, อ.สุวรา แก้วนุ้ย และ อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ นำอภิปรายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วงเวียนวิจัย2
Sun, 2020-04-26 - 01:52
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2 หัวข้อ (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ และ นายอิมรอน ซาเหาะ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วงเวียนวิจัย1
Sun, 2020-04-26 - 01:51
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 1 หัวข้อ อิสลามในความเคลื่อนไหว โดย นายศิริวัฒน์ หะยีเลาะ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ ดร.ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี