โครงการวงเวียนงานวิจัย ครั้งที่ 3

โครงการวงเวียนงานวิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สถานภาพการสื่อสาร การศึกษา การจัดการความรู้ และการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์และสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้" วิทยากรโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่, ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, อ.ปวิชญา ชนะการณ์ และ ผศ.จารียา อรรถอนุชิต, อ.ฟารีดา ปันจอร์, อ.สุวรา แก้วนุ้ย และ อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ นำอภิปรายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.