วงเวียนวิจัย#2: (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South

วงเวียนวิจัย2

โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2 หัวข้อ (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ และ นายอิมรอน ซาเหาะ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี