เชิญร่วมงาน "12 ปี CSCD กับทิศทางความรู้เรื่องชายแดนใต้" 18-19 ส.ค.63

12Y CSCD

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน

12 ปี CSCD กับทิศทางความรู้เรื่องชายแดนใต้

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี


กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.

 1. บรรยายพิเศษ : “สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : จากจุดเริ่มต้นสู่ความเข้มแข็งในอนาคต” โดย รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2. เปิดตัวหนังสือ ผู้เขียน:  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

  • ระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา

  • การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)​​​​​​​​

 3. เสวนาสะท้อนคิดจากหนังสือ 

  • ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  • รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

 4. เสวนา : พื้นที่กลางและสนามของความรู้ในความขัดแย้งชายแดนใต้

  • พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

  • นัจมุดดีน อูมา โครงการพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (IPP)

  • ลม้าย มานะการ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

  • แวอิสมาแอล์ แนแซ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน

  • สมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

วงเวียนวิจัย ครั้งที่ 6 : นำเสนอผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562

 1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย ดร.ชาคร ประพรหม

 2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ในการรับรองการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย ดร.วาสนา คงขันธ์และคณะ

 3. การพัฒนาการคิดเชิงสมานฉันท์ของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย ดร.ธีระยุทธ รัชชะและคณะ

 4. การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาส : กรณีศึกษานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

 5. ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง โดย ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมลและคณะ

 6. บทบาทภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในบริบทอาเซียน กรณีศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนิเซียและไทย โดย ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ (Online)

 7. การวิจัยและพัฒนา เยียวยาสมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้ โดย ดร.มายือนิง อิสอ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์