สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2023

Aj.Sri Imron

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 (PRIDE of PSU 2023) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมอบรางวัลและเป็นการเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ นายอิมรอน ซาเหาะ บุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ระดับคณะ/วิทยาลัย (สถาบันสันติศึกษา) ประจำปี 2565 ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายอิมรอน ซาเหาะ ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565” ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัยจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้” ในฐานะ นักวิจัยหลัก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)

2. ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี” ในฐานะ นักวิจัยหลัก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)

3. ผลงานวิจัย เรื่อง “พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้” ในฐานะ นักวิจัยหลัก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

4. ผลงานวิจัย เรื่อง “การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้” ในฐานะ นักวิจัยหลัก  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

5. ผลงานวิจัย เรื่อง “พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย” ในฐานะ นักวิจัยร่วม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2021

สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2022