สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2022

PRIDE of PSU 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 (PRIDE of PSU 2022) ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมอบรางวัลและเป็นการเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง และนายอิมรอน ซาเหาะ บุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัล ดังนี้

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง ได้รับรางวัลนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2564  ประเภทรางวัลทั่วไป จากผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ"  ในฐานะ นักวิจัยร่วม

นายอิมรอน ซาเหาะ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 จากผลงานวิจัยจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ในฐานะ นักวิจัยหลัก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2. ผลงานวิจัย เรื่อง การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ ในฐานะ นักวิจัยหลัก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

3. ผลงานวิจัย เรื่อง ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้ : บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย  ในฐานะ นักวิจัยร่วม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

4. ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานะ นักวิจัยร่วม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

5. ผลงานวิจัย เรื่อง ประเมินกลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของทางราชการจากมุมมองของประชาชน ในฐานะ นักวิจัยร่วม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2021