สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2021

IPS PRIDE of PSU 2021

สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE of PSU 2021) 
2 รางวัล 6 ผลงาน 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์🏆รางวัลประเภทนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563
#ผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 5

โดย: เครือข่ายวิชาการ Peace Survey และบุคลากรสถาบันฯ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิจัยหลัก
2. รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นักวิจัยร่วม
3. ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ นักวิจัยร่วม
4. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ นักวิจัยร่วม
5. ดร.นิวดี สาหีม นักวิจัยร่วม
6. อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ นักวิจัยร่วม
7. นายอาวุธ ยีสมัน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
8. นายอิมรอน ซาเหาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

#ผลงานโครงการวิจัยการปรับตัวของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดและการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
(Peace Education): กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย:
1. อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ นักวิจัยหลัก
2. นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยร่วม

#ผลงานโครงการพลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
โดย: นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยหลัก

#ผลงานโครงการวิจัยการเรียนรู้และการวิจัยด้านการจัดการปกครองความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย:

1. อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ นักวิจัยร่วม
2. นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยร่วม

#ผลงานโครงการพื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย
โดย: นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยร่วม🏆รางวัลประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563
#ผลงานข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องผู้หญิงมุสลิมกับการทำงานในพื้นที่สาธารณะผ่านการศึกษานักการเมืองสตรีมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้
โดย: นายอิมรอน ซาเหาะ ผู้นำเสนอและนักวิจัยร่วม