ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทิศทางการวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้”

IPS – CSCD

สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทิศทางการวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อจัดทำเป็นแผนที่เส้นทาง (Roadmap) การวิจัยที่ตอบสนองโจทย์สำคัญของพื้นที่

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทิศทางการวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://bit.ly/3X5e0u4 หรือแสกน QR Code ตามที่ปรากฎ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565