มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ips cscd
Sat, 2024-05-18 - 09:51
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสันติธรรม สถาบันสันติศึกษา ผศ.
ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:57
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ และแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:47
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้บริหารชุดเดิม ส่งมอบงานให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป
cscd
Wed, 2024-01-17 - 14:34
เมื่อวนที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และคณะฯ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังห
ips cscd
Fri, 2023-11-17 - 16:55
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 . ● รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (CONFLICTS AND PEACE IN ASEAN) >> วิทยาเขตหาดใหญ่ >>>> Sec. 01 ทุกวันพุธ 17.00-19.50 น. >>>> Sec. 02 ทุกวันพฤหัสบดี 17.00-19.50 น. >> วิทยาเขตปัตตานี >>>> Sec. 03 เรียนวันจันทร์ 14.00-16.50 น.
Aj.Sri
Wed, 2023-11-08 - 09:11
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Aj.Sri
Tue, 2023-11-07 - 11:52
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2566
Aj.Sri
Mon, 2023-09-11 - 09:20
เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจมาเข้าร่วมฟังบรรยายการจัดสัมมนา: โอกาสยุติ(ทำ)สันติภาพ20ปีชายแดนใต้ภายใต้หัวข้อ “โอกาสเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ “