เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยพร้อมคณะเยี่ยมเยียน CSCD-IPS ณ ม.อ.ปัตตานี

IPS – CSCD

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี H.E. Mr.Georg Schmitt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Hans-Ulrich Südbeck รองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย Dr.Norbert Ropers ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ และ นางสาวศศิวรรณ จริงจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานวิจัยความขัดแย้งฯ และพบปะแลกเปลี่ยนกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และคุณรอมฎอน ปันจอร์ ภัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน