นักวิจัย CSCD-IPS เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุน FF 64

FF 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 หรือ FF 64 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี 1 ชุดโครงการวิจัย และ 1 โครงการวิจัย ดังนี้

1. ชุดโครงการวิจัย ชื่อแผนงาน “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มีโครงการวิจัยย่อย ดังนี้

          1.1 โครงการวิจัย เรื่อง บูรณาการความรู้และพัฒนาระบบข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจสังคมและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นหัวหน้าโครงการ

1.2. โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้และการสำรวจความเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นนักวิจัยร่วม

1.3. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นนักวิจัยร่วม

1.4. โครงการวิจัย เรื่อง แนวคิดและตัวแบบนโยบายเพื่อการสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม เป็นนักวิจัยร่วม

1.5. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการการจัดทำงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และบทบาทรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน โดยมี อ.ฟารีดา ปันจอร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายรอมฎอน ปันจอร์ เป็นนักวิจัยร่วม

1.6. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอิมรอน ซาเหาะ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นนักวิจัยร่วม

 

2. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้      โดยมี นายอิมรอน ซาเหาะ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นนักวิจัยร่วม