ฟารีดา ปันจอร์

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์
Fri, 2019-12-20 - 14:37
Publication: การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ หนังสือ: รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานานชาติ (2557 - 2560) ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: บรรณาธิการ : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, วลักษณ์กมล จ่างกมล, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์, นิชาภา เชิงสมอ รายละเอียด:
 Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South
Mon, 2019-02-18 - 16:32
Publication: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: FAREEDA PANJOR ANCHANA HEEMMINA รายละเอียด: -
Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process
Sat, 2018-12-29 - 17:53
Publication: The Comparative Study on the Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process: The Cases of Southern Philippines and Southern Thailand Journal: Academic Services Journal, Prince of Songkla University Vol.29, No.3, September - December 2018, pp. 202-211  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 หน้า 202-211 Year: 2018 ผู้เขียน:
ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร
Mon, 2018-01-29 - 21:38
Publication: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร วารสาร: วารสารเอเชียปิทัศน์ ปีที่ 38/2 (2560) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด:
Thu, 2017-11-16 - 01:21
Publication: Role of Civil Society Council of Southernmost Thailand on Peace Talk under Junta since 2014-present วารสาร: The Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017),The Faculty of Social and Political Sciences of Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ปีที่พิมพ์: 2560 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด: