ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาคนใหม่

ips cscd

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา" เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 438 (2/2567) วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป