คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เยี่ยมเยียน ม.อ.ปัตตานี ปรึกษาหารือเรื่องกระบวนการสันติภาพ

cscd

เมื่อวนที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และคณะฯ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี พร้อมรับฟังผลการวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะทำงานเครือข่ายวิชาการ Peace Survey เป็นผู้บรรยายสรุป และพูดคุยแลกเปลี่ยน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะทำงานพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในพื้นที่ (Insider Peacebuilding Platform -IPP) ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว