ขอเชิญร่วมงานสัมมนา: โอกาสยุติ(ทำ)สันติภาพ 20 ปีชายแดนใต้ภายใต้หัวข้อ “โอกาสเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ “

Aj.Sri

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจมาเข้าร่วมฟังบรรยายการจัดสัมมนา: โอกาสยุติ(ทำ)สันติภาพ20ปีชายแดนใต้ภายใต้หัวข้อ “โอกาสเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ “

เนื่องจากชายแดนใต้ยังคงมีประเด็นของการต่อสู้เพื่อสันติภาพเพื่อดินแดนที่ควรจะสงบสุข เพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดการเจรจาสันติภาพโดยมีพรรคการเมืองเป็นกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการสันติภาพสู่ประชาชน เรื่องการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ยังถือได้ว่ายังคงเปราะบางหลังจากที่เกิดการร่วมเจราจาอยู่บ่อยครั้งแต่ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง เพราะการพูดคุยนั้นวางเป้าหมาย “ สันติภาพเชิงลบ ” (Negative Peace) จนมีคนจำนวนมากที่ออกความเห็นว่า วาทกรรมเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นก็เป็นเพียง “ให้รับรู้”แต่ไม่มี “พื้นที่” ให้ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือช่วยประคับประคองการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งให้เป็นรูปธรรม ที่มีการดำรงอยู่ตลอด10ปีที่ผ่านมา จึงเป็นรากความคิดที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของความขัดแย้งรุนแรงจนถึงปัจจุบัน

ท่านวิทยากรผู้บรรยาย
-ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
อาจารย์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย

📌วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:00-17:00น. ณ หอประชุมชูเกียรติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี