THE PEN PEACE FORUM EP.1 ตอน “หุ้นส่วนสันติภาพ” จะอยู่ตรงไหนในกระบวนการสันติภาพ

Aj.Sri

THE PEN PEACE FORUM หรือ (THE PEN Forum Damai) เป็นรายการที่พยายามจะเป็น “พื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ”เพื่อการสื่อสารของหุ้นส่วนสันติภาพ ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง หรือแสวงหาจุดร่วมของการหาทางออกจากความขัดแย้ง

เพราะเราเล็งเห็นว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายตระหนักถึงชะตากรรมของประชาชนและเหยื่อของความรุนแรง THE PEN PEACE FORUM หรือ (THE PEN Forum Damai) ขอเป็น “พื้นที่กลาง” ทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง เพื่อแสวงหาจุดร่วมของการหาทางออกจากความขัดแย้ง

รายการ THE PEN PEACE FORUM หรือ THE PEN Forum Damai คาดหวังว่าจะเป็นกลไกและกระบวนการหนึ่งในการสร้างสรรค์ “พื้นที่กลางสาธารณะ” ที่ให้ทุกภาคส่วน ในฐานะ “หุ้นส่วนสันติภาพ” ได้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อแสวงหาจุดร่วมดังกล่าวซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพในโอกาสต่อไป

THE PEN PEACE FORUM หรือ THE PEN Forum Damai EP.1 ตอน “หุ้นส่วนสันติภาพ” จะอยู่ตรงไหนในกระบวนการสันติภาพ ดำเนินรายการโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) และ อิมรอน ซาเหาะ นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรหลักของรายการสำหรับ EP.1

รับชมวีดีโอย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่