THE PEN PEACE FORUM

Aj.Sri
Mon, 2022-11-07 - 14:18
THE PEN PEACE FORUM หรือ (THE PEN Forum Damai) เป็นรายการที่พยายามจะเป็น “พื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ”เพื่อการสื่อสารของหุ้นส่วนสันติภาพ ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง หรือแสวงหาจุดร่วมของการหาทางออกจากความขัดแย้ง