การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายคนพิการชายแดนใต้

fareeda

เมื่อวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Minority Rights Group International  ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายคนพิการชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Commission)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากหลากหลายเครือข่าย เช่น สมาคมคนพิการภาคใต้ ชมรมมือล้อเลื่อนนราธิวาส ชมคนพิการเบตง คณะทำงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้  เป็นต้น ในการร่วมกันฝึกปฏิบัติการปรับรถเข็น โดยผู้เชี่ยวชาญสถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์จังหวัดเชียงใหม่และอาสาสมัครนานาชาติ RICD Wheelchair Project ใน Thailand’s Southern Border Provincesโครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า ผู้เข้าร่วมทั้งผู้พิการและผู้ดูและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนพิการ ผ่านการนำเสนอประสบการณ์จากการทำงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สโมสรโรตารี และอาสาสมัครนานาชาติ RICD Wheelchair Project จากนั้นผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นจากผลการศึกษาสิทธิของคนพิการและชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยสถาบันสันติศึกษาร่วมกับ Minority Rights Group International

 ส่วนภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคนพิการจาก คุณสว่าง ศรีสมภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และคณะอนุกรรมาธิการกิจการด้านคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

จากนั้นในช่วงท้ายเป็นการระดมความเห็นร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อคนพิการชายแดนใต้ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณะ-สิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงสิทธิของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อผลักดันและนำเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายต่อไป