พลเมืองดิจิทัลเพื่อสันติภาพและความหลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ #3

AJ.Sri Aj.Ku

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดโครงการ “พลเมืองดิจิทัลเพื่อสันติภาพและความหลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมที่ 3)” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการเป็นพลเมืองดิจิทัลและส่งเสริมสันติภาพและความหลากหลายในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมภายในงานมีการต้อนรับผู้เข้าร่วม โดย Khun Zehra Naqvi, Assistant Cultural Affairs Officer, Public Affairs Section, U.S. Embassy Bangkok และมีกิจกรรเสวนาและหึความรู้หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “กระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ผ่านการปรึกษาหารือแบบดิจิทัล” หรือ “มุมมองของเยาวชนต่อการสร้างสันติภาพชายแดนใต้” หรือ “การจัดการแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารสาธารณะ”

โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์หลายท่านร่วมให้ความรู้ อาทิ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท จากมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.กริยา หลังปูเต๊ะ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.กรรณาภรณ์ อัครพิศาล จากสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ คุณโซเฟีย สะลามะ จากดิจิทัลเพื่อสันติภาพ คุณฆอซาลี อาแว จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสรณียา เจ๊ะเฮง และคุณมานิตย์ หวันชิตนาย จากสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นต้น