ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์และแนวคิดศิลปะ”

Hannes

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องทดลองปฏิบัติการด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพ หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์และแนวคิดศิลปะ”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย Hannes Schilling จาก Film University, Berlin and Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมที่มีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจศิลปะในทุกด้าน จำนวนที่นั่งจำกัด (การประชุมในสถานที่และ/หรือออนไลน์) ส่งข้อมูลแจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Inbox แฟนเพจ CSCD - PSU Pattani หรืออีเมล์ imron.s@psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2565