บรรยายพิเศษหัวข้อ "Protracted Conflict in Southern Thailand and Role of Malaysia as Mediator in Peace Talks"

AJ Sri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษหัวข้อ "Protracted Conflict in Southern Thailand and Role of Malaysia as Mediator in Peace Talks" ให้แก่นักศึกษาของ Faculty of Law and International Relations, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
เวลา 9.30-12.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ผู้สนใจติดตามได้ที่..Meeting link:
https://unisza.webex.com/unisza/j.php...

Meeting number:
2640 296 3894

Meeting password:
uxVb7Udsc85