สถาบันสันติศึกษาขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา (Conflict and Peace Studies Journal)" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และแนวคิด สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน และจิตตปัญญา ในรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม)

 

กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ

ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา สมัครและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://ips.psu.ac.th/index.php/cpsj

https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 28 9450 หรือ E-mail: suhada.h@psu.ac.th