นักวิจัยจาก Emory University ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านความขัดแย้งและสันติภาพกับ CSCD-IPS

IPS – CSCD

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 Assistant Professor Dr.Renard Sexton, อาจารย์ประจำ Department of Political Science, Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พร้อมคณะทำงานฐานข้อมูลชายแดนใต้และนักศึกษาฝึกงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านความขัดแย้งและสันติภาพ ณ สำนักงานสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี