หนังสั้น วัยรุ่นวัคซีน โดย กลุ่ม MUSLIMITED ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยฯ

MUSLIMITED

กลุ่ม MUSLIMITED ได้นำผลการศึกษาวิจัยบางส่วนไปประกอบการเขียนบทละครสั้นหรือหนังสั้น เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมียอดผู้เข้าถึงคลิปดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ทางช่องทาง facebook มากกว่า 270,000 ครั้ง และทางช่องทาง YouTube มากกว่า 325,000 ครั้ง 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางช่องทาง facebook มียอดผู้เข้าถึง จำนวนมากกว่า 270,000 คน ยอดรับชม จำนวน 150,000 ครั้ง ยอดผู้มีส่วนร่วมแสดงความรู้สึก เช่น กดถูกใจ กดรัก ฯลฯ จำนวน 9,469 คน มีผู้ร่วมแสดงความเห็น จำนวน 144 คน / ทางช่องทาง YouTube มียอดผู้เข้าถึง จำนวนมากกว่า 325,000 คน ยอดรับชม จำนวน 32,000 ครั้ง ยอดผู้มีส่วนร่วมกดถูกใจ จำนวน 700 คน มีผู้ร่วมแสดงความเห็น จำนวน 29 คน 

 

 

โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และเยาวชนชายแดนใต้ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวการณ์ระบาดของโควิด – 19 (Approaches and Adaptation of Communication among Deep South’s Youths/Young People in the Physical Community and Online Platforms amidst the Spreading of COVID-19)

 

หัวหน้าโครงการ                  ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยร่วม                           ดร.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    อิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ               ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                                                ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์