เมื่อความเป็นพลเมืองและสันติภาพหลอมรวมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

D4P

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ, มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดโครงการ "พลเมืองดิจิทัลเพื่อสันติภาพและความหลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้" (Digital Citizenship for Peace and Diversity in Thailand’s Deep South) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

- แนะนำโครงการโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ, พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท และอาจารย์กรรณาภรณ์ อัครพิศาล

- กล่าวต้อนรับโดย คุณ Quadira Dantro, Assistant Cultural Affairs Officer, Public Affairs Section, U.S. Embassy Bangkok

- เวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องภาพรวมของการสร้างสันติภาพผ่านกระบวนการสานเสวนาระหว่างศาสนา วิทยากรโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป. ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) และ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำเนินรายการโดย คุณฆอซาลี อาแว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

- บรรยาย พลเมืองดิจิทัลและกิจกรรมกลุ่มด้วยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล โดย ผศ.ดร. กุสุมา กูใหญ่  รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เสวนาหัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการนำเสนอความเข้าใจร่วมกันผ่านพลเมืองดิจิทัล วิทยากรร่วมเสวนาโดย คุณมะรูฟ เจะบือราเฮง ผู้อำนวยการมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ และ คุณบูคอรี อีซอและคุณกรวรรณ ภูริวัฒน์ เพจแวรุงไปไหน  ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่    

- บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อสันติภาพ วิทยากรโดย  คุณอานัส พงศ์ประเสริฐ The Looker

- กิจกรรมสร้างสรรค์การเล่าเรื่องและ Micro-influencer ในแพลตฟอร์มดิจิทัล และการนำเสนอกิจกรรมการเล่าเรื่อง / Micro Influencer ในแพลตฟอร์มดิจิทัล

- การสะท้อนแนวคิด บทสรุปและข้อเสนอแนะของโครงการ โดยคณะวิทยากร

- การกำหนดแนวทางในอนาคตโดยคณะกรรมการและกล่าวปิดการอบรมโดย Miss Kanchalee Jitjang, Senior Cultural Specialist, Public Affairs Section, U.S. Embassy Bangkok