ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอของบประมาณวิจัย Fundamental Fund

FF 65

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอของบประมาณวิจัย Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้บรรยายหลักร่วมกับ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์​ศรี​ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มีคณาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี​ และประชุมผ่านโปรแกรมซูม