บุคลากร CSCD & DSW ร่วมอบรมเตรียมจัดตั้งห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (

สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564
จัดการเรียนการสอนแบบ Module
โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา

CSCD และเครือข่ายวิชาการเดินหน้าวางแผนการดำเนินชุดโครงการวิจัยด้านองค์ความรู้และนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

26 มกราคม 2564 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ​วิจัย​ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่

นักวิจัย CSCD ร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องกระบวนการก่อร่างประชาสังคม

วันที่ 15 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได

วช. จัดประชุมพบปะระหว่างนักวิจัยกับคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์การสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน" ซึ่งมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยสถาบันสั