SCENARIO PATANI

SCENARIO PATANI
Sun, 2022-06-26 - 15:18
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา The Motive จัดวงเสวนาสาธารณะ “ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ด้านกระบวนการสันติภาพ” ภาย