การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

canva
Thu, 2021-05-06 - 11:58
สถาบันสันติศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม canva” ให้กับบุคลากรสถาบันสันติศึกษา ทั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่แล