สถาบันสันติศึกษาจัดอบรมเสริมทักษะการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม canva แก่บุคลากรและเครือข่าย

canva

สถาบันสันติศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม canva” ให้กับบุคลากรสถาบันสันติศึกษา ทั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี รวมไปถึงผู่ช่วยวิจัย และคณะทำงานฐานข้อมูล ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย IPS 301 และห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์ รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนผ่านการฝึกปฏิบัติในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป