สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ PRIDE of PSU 2024

ips cscd

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE of PSU 2024) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมอบรางวัลและเป็นการเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 (อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม จำนวน 5 รางวัล/ผลงานวิจัย ดังนี้

1. ผลงานวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7

โดย เครือข่ายวิชาการ Peace Survey และบุคลากรสถาบันฯ ดังนี้

1.1. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการวิจัย

1.2. รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

1.3. ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ นักวิจัยร่วม

1.4. อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ นักวิจัยร่วม

1.5. ดร.นิวดี สาหีม นักวิจัยร่วม

1.6. นายอุสมาน หวังสนิ นักวิจัยร่วม

1.7. นายอาวุธ ยีสมัน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการวิจัย

1.8. นายอิมรอน ซาเหาะ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

 

2. ผลงานวิจัย เรื่อง พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้

โดย นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการวิจัย

 

3. ผลงานวิจัย เรื่อง การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้

โดย นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการวิจัย

 

4. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โดย นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยหลัก/นักวิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการวิจัย

 

5. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

โดย นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการวิจัย