ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี

ประชาชนออกแบบสันติภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี

เวลา 13.30-16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา

13.30-13.35 น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13.35-13.45 น. กล่าวแนะนำ โดย ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.45-14.00 น. กล่าวเปิด “กมธ.สันติภาพฯ และความจำเป็นในการฟังเสียงของประชาชน” โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการฯ

14.00-14.20 น. การเจรจาสันติภาพและการมีส่วนร่วม: ข้อสังเกตเบื้องต้นและคำถามของอนุกรรมธิการสันติภาพโดย

• นายสุธรรม แสงประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเจรจาสันติภาพและข้อเสนอทางออกทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้

• แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

14.20-15.00 น. เปิดเวทีรับฟัง (รอบที่ 1)

15.00-15.15 น. พักเบรก

15.15-16.00 น. เปิดเวทีรับฟัง (รอบที่ 2)

16.00-16.15 น. กล่าวสรุป “ประเด็นชวนคิด” โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการฯ

16.15-16.30 น. กล่าวปิด “สภาผู้แทนราษฎรกับการสร้างสันติภาพ”โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

16.30 น. ปิดเวที