IPS จับมือ PRC จัดสัมมนาวาระสันติภาพ ทบทวนข้อเสนอแนะสำหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ

ips cscd

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และห้องประชุมสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วาระสันติภาพ: ทบทวนข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรึกษาหารือสาธารณะในภาคใต้" ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “วาระเพื่อสันติภาพ: ทบทวนข้อเสนอแนะสำหรับการปรึกษาหารือสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม”

ในวงสัมมนามีการนำเสนอร่างรายงาน "วาระสันติภาพ: ทบทวนข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรึกษาหารือสาธารณะในภาคใต้ ส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุย โดย ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช สถาบันสันติศึกษา และ คุณรัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ โดยมี คุณอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกอนีต๊ะ สะรี มูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ ร่วมรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงาน

ร่วมให้ความเห็นต่อร่างรายงานและพูดคุยแลกเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่  โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจากหลากหลายวิชาชีพ หลากหลายกลุ่ม อาทิ ตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม ครู อุสตาซ อุสตาซซะฮ์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เจ๊ะฆูโรงเรียนตาดีกา ตัวแทนนักการเมืองท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธและศาสนาอื่น ตัวแทนภาคประชาสังคมจากหลากหลายประเด็น ฯลฯ ร่วมให้ความเห็นและพูดคุยแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ และจากภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ ฯลฯ ร่วมให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อทีมวิจัย ตลอดจนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ Prof.Dr.Isak Svenson, Assoc.Prof.Dr.Desirée Nilsson, Prof.Dr.Erik Melander, Dr.Karen Brounéus of Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Dr. Anders Engvall, Stockholm School of Economics ฯลฯ ได้ร่วมนำเสนอและนำพูดคุยในประเด็น การปรึกษาหารือสาธารณะ: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศจากพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆ